INRICHTEN

Het succesvol realiseren van een nieuwe werkomgeving vraagt een doortastende, herkenbare en vakkundige aanpak. Niet alleen in de uitvoeringsfase, maar juist ook in de ontwerp – en planningfases die daaraan voorafgaan. Het proces van inrichten, ongeacht de omvang, wordt zorgvuldig met betrokkenen overlegd en afgestemd. Opdrachtgever, architect, medewerkers, bouwteam en Van Zoelen PI. Van Zoelen PI ondersteunt en coördineert het proces volgens een vooraf gedefinieerd helder plan van aanpak. Hierbij worden de kwaliteit, de planning en de kosten nauwlettend in het oog gehouden. Door proactief denken, heldere communicatie en goede coördinatie zal het projectverloop tot een succesvol resultaat leiden.

 

ONZE VISIE

Onze visie op de wijze waarop de inrichting van een kantoor- en werkruimte dient te worden gerealiseerd is dat er naast functionaliteit en efficiency een beleving ontstaat die inspireert en aanzet tot optimale motivatie.

 

Bel voor een afspraak
met Marc van Zoelen op
nummer 06 5050 17 44
of vul het contactformulier in.

 

 

 

 

 

PRIVACY BELEID

PRIVCACY BELEID VAN ZOELEN PROJECTINRICHTING BV – 1 mei 2018

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van Zoelen Projectinrichting BV (hierna: “VZPI” ) verwerkt van haar prospects, klanten of andere geïnteresseerden. Indien u prospect of klant wordt van VZPI of om een andere reden persoonsgegevens aan VZPI verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Van Zoelen Projectinrichting BV, Badhuislaan 17, 1217 SJ, Hilversum T 035 7732622

Ingeschreven bij de Kamer va Koophandel onder nummer 51988232
De verantwoordelijke functionaris voor het adressenbeheer, M. A. van Zoelen, is bereikbaar per telefoon 035 7732622 en per email op marc@vanzoelenpi.nl

2. Welke gegevens verwerkt VZPI en voor welk doel
2.1 In het kader van uw contactrelatie en klantrelatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geslacht
b) Adresgegevens en eventueel postadres
c) Telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze onderneming zoals bijvoorbeeld socialmedia accounts

2.2 VZPI verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Het aan u versturen van offertes, orderbevestigingen en facturen.

b) Het aan u versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VZPI.

c) Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen voor bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de relatie met VZPI gebruikt om u eventueel te vragen naar uw ervaringen met VZPI en u te informeren over de ontwikkelingen van VZPI.

E-mail berichtgeving (opt-out):

VZPI gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over uw relatie met VZPI. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

VZPI verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw connectie tot maximaal een jaar na afloop van deze connectie. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft VZPI passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VZPI ook gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Aan VZPI kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VZPI zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover, informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met VZPI.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop VZPI uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan VZPI via info@vanzoelenpi.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.